Friday, February 17, 2023

GSTS KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KTTC FEB/15/2023 (SBTN TEXAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc với tình hình KTTC feb 15 2023


https://www.youtube.com/watch?v=7UJ9TxsT6jw

 


No comments: