Saturday, February 4, 2023

TRING QUỐC MỞ CỬA LẠI KINH TẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN THẾ GIỚI RA SAO? (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Trung Quốc mở cửa lại kinh tế tác động đến thế giới ra sao?

 


Chủ đề ngày hôm nay là “Trung Quốc mở cửa lại kinh tế tác động đến thế giới ra sao?” Sau ba năm đóng cửa chống dịch, Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế sẽ đem đến cơ hội cũng như rủi ro gì cho kinh tế toàn cầu, sẽ ảnh hưởng thế nào đến tăng trưởng của Mỹ, châu Âu và Việt Nam?

 

https://www.youtube.com/watch?v=B7BrYRxAIko

No comments: