Monday, February 13, 2023

NGÀY TÌNH NHÂN CHO VỢ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

 

NGÀY TÌNH NHÂN CHO VỢ

( Tặng những người đàn ông chung thủy )

 

Nếu như ta là một vị quân vương

Thì nhất định phong nàng làm hoàng hậu

Dù có thể mai kia nàng già xấu

Nhưng hôm nay ta chẳng tuyển phi tần

 

Ta trị vì giặc giã với muôn dân

Riêng nàng cứ nô đùa trong cung cấm

Muốn gì muốn đừng sai người tâu bẩm

Miễn nàng vui ta hớn hở lắm rồi

 

Đợi đến ngày ta lớn tuổi nhường ngôi

Sẽ đánh ngựa chở nàng đi khắp chốn

Thăm thắng cảnh danh lam nhiều phí tổn

Ăn sơn hào hải vị lắm bạc tiền

 

Để sau này ta có trước quy tiên

Nàng ở lại gặp nhân tình tái giá

Xin hãy nhớ hồn ta lìa chưa đã

Hay vẫn còn bên mộ cỏ tơ xanh

 

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH

 

No comments: