Monday, June 5, 2023

HƠN CẢ BIỂN TRỜI (NHẤT HÙNG)

 
HƠN CẢ BIỂN TRỜI

 

Suốt cả một đời chẳng quản thân

Tam tòng tứ đức vẹn muôn phần

Chăm nuôi con sớm chiều lao khổ

Phụ giúp chồng mưa nắng tảo tần

Độ lượng bao dung khi trắc trở

Hy sinh nhẫn nhịn lúc gian truân

Có gì sánh được tâm hiền mẫu

Trời biển đem so kém vạn lần

 

nhất hùng


No comments: