Sunday, July 23, 2023

CHUYỆN DÒNG SÔNG (PHAN KHÂM) THE RIVER’S STORY (TRANSLATION BY THANH THANH)

 


CHUYỆN DÒNG SÔNG

 

Dòng đời là chuyện của dòng sông

Xuống thác lên ghềnh tới biển đông

Như nước có nguồn cây có cội

Dòng đời là chuyện của dòng sông

 

Cứ sống theo nhau những nhịp cầu

Biết rằng còn lắm nỗi thương đau

Bao nhiêu hệ lụy đang ràng buộc

Cứ sống theo nhau những nhịp cầu

 

Hàng vạn dòng sông giữa cuộc đời

Bọt bèo phiêu bạt, nước đang trôi

Vẫn mang thân phận thời lưu lạc

Hàng vạn dòng sông giữa cuộc đời.

 

Ngày nào không nói chuyện dòng sông

Ngày đó hoang vu giữa cánh đồng

Hiu quạnh, đồng không, không tất cả

Ngày nào không nói chuyện dòng sông …

 

PHAN KHÂM

 

 

THE RIVER’S STORY

 

The flow of life is the story of the river:

Down falls, up rapids, to sea: its attributes.

Like water has a source, trees have roots,

The flow of life is the story of the river.

 

Let’s live together like spans of a bridge,

Knowing that there is still a lot of pain.

So many consequences are to constrain:

Let’s live together like spans of a bridge.

 

There are thousands of rivers in life.

Duckweeds drift, the water is flowing on.

Still bearing an exile’s status though bygone:

There are thousands of rivers in life.

 

A day without talking about the river

Must be a wild day in the middle of the field.

Loneliness, nothingness, all unhealed:

A day without talking about the river.

 

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com


No comments: