Sunday, July 9, 2023

XIN NHẬN LÀM QUÊ HƯƠNG (NHẤT HÙNG)

 


XIN NHẬN LÀM QUÊ HƯƠNG

 

Sau cơn dâu bể phải tha phương

Nước Mỹ cưu mang sống tựa nương

Xã hội trọng công bình lẽ phải

Nhân quần giàu bác ái tình thương

Xứ người dân chủ nhưng nền nếp

Đất khách tự do lại kỷ cương

Thầm nhủ bao lâu hồi cố quốc

Nơi này xin nhận làm quê hương

 

nhất hùng


No comments: