Tuesday, July 11, 2023

THỎ, CHỒN & MÈO (BÙI PHẠM THÀNH)

 Trong đời sống, chúng ta đều biết rằng, với luật thiên nhiên, thì “mạnh được, yếu thua". Thế nhưng, kẻ hưởng lợi sau cùng luôn luôn là kẻ gian manh.

Thỏ, Chồn Và MèoChiều nọ khi Thỏ rời nhà

Ra cánh đồng cỏ để mà kiếm ăn

Nhưng mà Thỏ lại quên rằng

Phải khoá cửa lại đề phòng kẻ gian.

 

Một con Chồn chợt đi ngang

Thấy cửa không khoá vội vàng vào ngay

Khi về thì Thỏ mới hay

Là Chồn chễm chệ ở ngay trong nhà

Tức giận, Thỏ mời Chồn ra

Nhưng Chồn cãi lại bảo nhà ta đây.

 

Mèo già nhân cơ hội này

Đề nghị giải quyết việc này đôi bên

Mèo rằng "Hãy lại gần bên

Tai tôi nghễng ngãng phải nên đến gần

Nói vào tai tôi phân trần

Tôi mới hiểu rõ việc cần phải nghe."

Thỏ, Cáo lập tức làm theo

Cùng nhau chạy đến bên Mèo thật nhanh

Thế là con Mèo tinh ranh

Chộp luôn hai kẻ tranh giành kiện thưa.

 

Kẻ mạnh gian manh có thừa

Giải quyết tranh chấp lợi cho chính mình.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

No comments: