Thursday, February 13, 2020

CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY - TOÀN BỘ (NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT)Wednesday, February 13, 2019
CHUYÊN ĐỜI XƯA VÀ NAY (PHẦN 1) - NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT


Wednesday, February 20, 2019
CHUYN ĐI XƯA VÀ NAY - PHN 2 (NGUYN T. BCH TUYT)


Wednesday, February 27, 2019
CHUYN ĐI XƯA VÀ NAY - PHN 3 (NGUYN TH BCH TUYT)


Wednesday, March 6, 2019
CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY- PHẦN 4 (NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT)

Tuesday, March 12, 2019
CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY - PHẦN 5 (NGUYỄN T. BẠCH TUYẾT)Wednesday, March 20, 2019
CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY- PHẦN 6 (NGUYỄN T. BẠCH TUYẾT)


Wednesday, March 27, 2019
CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY - PHẦN 7 (NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT)Wednesday, April 3, 2019
CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY - PHẦN 8 ĐOẠN CUỐI (NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT)


No comments: