Wednesday, January 26, 2022

HÌNH ẢNH TẾT CỦA CHÙA VIÊN GIÁC, OKLAHOMA (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRÍ TÊT  CỦA CHÙA VIÊN GIÁC, OKLAHOMA.

(Thầy Thích Nguyên Nguyện)


THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN.

No comments: