Wednesday, January 26, 2022

TẾT GỌI SUM VẦY (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

 

TẾT GỌI SUM VẦY.

 

CHIM nhớ kêu đàn sải cánh bay

VỀ thăm tỉnh lỵ Phú Yên này

NÚI vun một ngọn ngồi chong mắt

NHẠN xếp hai đường đứng vẫy tay

ĐÓN tết tao phùng chừng chục buổi

XUÂN đưa tiễn biệt khoảng mười ngày

NHÂM nhi chén rượu cùng năm mới

DẦN - sửu giao thời với bạn say

 

Thơ: Nguyễn Đình Trình

Ảnh: Trần Văn Hồng


No comments: