Saturday, January 15, 2022

TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀN CẦU VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC TUẦN LỂ JAN/12/2022 (SBTN TEXAS)

 


Tình hình KTTC với GSTS Khương Hũu Lộc

tuần lễ Jan 12,2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx2VqwI5o3A


No comments: