Saturday, March 19, 2022

CẤM VẬN DẦU CỦA NGA SẼ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO VỚI NGA, MỸ, ÂU CHÂU VÀ VN (SBTN - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Cấm vận dầu của Nga sẻ ảnh hưởng như thế nào với Nga, Mỹ, Âu Châu và Vietnam


https://www.youtube.com/watch?v=ojHEgxI_IFk

No comments: