Saturday, March 5, 2022

BÀI HỌC CHO TA & TRÔNG NGƯỜI NGẪM TA (NHẤT HÙNG & LỆNH HỒ)

 

BÀI HỌC CHO TA

 

Cứ nghĩ rằng “Châu Chấu đá xe”

Ukraina dưới búa trên đe

Quân thù hung, dụng chiêu tràn ngập

Tướng địch ác, dùng thế chẻ tre

Sức yếu dù nguy dân chẳng sợ

 Lực thua dẫu ngặt lính không e

Mới hay nước nhỏ nhưng anh dũng

Giặc mạnh đến đâu cũng phải dè

 

Nhất Hùng

 

*******************

 

TRÔNG NGƯỜI NGẪM TA

 

Khắp nơi ủng hộ Ukraina

Chống bọn xâm lăng, lũ đại Nga

Cậy mạnh ngang tàng khơi chiến cuộc

Ỷ đông hống hách khởi can qua

Gái trai quyết tử gìn sông núi

Già trẻ hy sinh giữ nước nhà

Ấy vậy "ấu Hồ" còn hớn hở*

Quên à, bài học “họa Trung Hoa”

 

Lệnh Hồ

*Ấu Hồ: Cháu Ngoan "Bác Hồ"


No comments: