Sunday, February 20, 2022

TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI BỊ CHAO ĐẢO (RADIO SAIGON- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Radio Saigon

GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa kỳ và trên thế giới bị chao đảo vì nạn dịch và Russia-Ukraine

https://www.youtube.com/watch?v=mKAJgSOY8zA

No comments: