Saturday, February 12, 2022

TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH NƯỚC MỸ HIỆN NAY (RADIO SÀIGON - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Tình hình Kinh Tế Tài Chánh nước Mỹ hiện nay thay đổi từng ngày ,Giáo sư Tiến sĩ Khương hữu Lộc phân tích rất kỹ ,Quý vị muốn đầu tư nên theo dõi hàng tuần\

https://www.youtube.com/watch?v=m_Cox9xtxTE

No comments: