Wednesday, February 23, 2022

XUÂN VIỄN PHƯƠNG (NHẤT PHƯƠNG)

 


Xuân Viễn Phương

 

Có ai tránh khỏi ngậm ngùi,

khi quê hương mãi dập vùi trong sương?

Cách chia đếm mấy niên trường,

bao người biệt xứ lòng thương đứt lòng.

 

Ráng chiều trải khắp mặt sông,

Sóng ngầm mấy đợt, mấy dòng lệ rơi

Sầu riêng muôn cánh người ơi,

Xuyên tâm bể khổ, biển đời bao la.

 

Trăng chung hỏi  kẻ riêng nhà

vai thon gánh nổi sơn hà nước non?

Tay khôn vẽ nét vuông tròn,

Dấu mòn lối cũ sắt son vẹn bề.

 

Hoa Xuân đan kín nẻo về

Gió Xuân kết tóc duyên thề se tơ

Gái Xuân hái lá đề thơ

Tình Xuân mấp mé bên bờ viễn phương

 

Cách chia đếm mấy niên trường…

Bao người biệt xứ lòng thương đứt lòng!

 

NHẤT PHƯƠNG

                                            

No comments: