Sunday, January 15, 2023

KHỦNG HOẢNG TRÁI PHIẾU DOANG NGHIỆP Ở VIỆT NAM - AI CHỊU TRÁCH NHIỆM (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam - Ai chịu trách nhiệm? | VOA

Tại sao ở Việt Nam những trái phiếu dỏm của những doanh nghiệp hoạt động yếu kém lại được dễ dàng bán ra khiến người dân sập bẫy như thế? Chuyện này có dễ xảy ra ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ hay không? 

https://www.youtube.com/watch?v=6HqFV4UTCDk


No comments: