Tuesday, January 31, 2023

TÌNH HÌNH KTTC MỚI NHẤT VỚI GSTS KHƯƠNG HỮU LỘC (SAIGOB DALLAS TV)

 


Tình hình KTTC mới nhất vói GSTS Khương Hữu Lộctrong tuần lễ 25 tháng 1 năm 2023

 

https://www.youtube.com/watch?v=g5KmZ6wA0FI


No comments: