Sunday, March 6, 2022

HOA KỲ VÀ ÂU CHÂU PHONG TỎA CHẾ TÀI NGA XÂM CHIẾM UKRAINE (SBTN - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


GSTS Khương Hữu Lộc nói về việc Nga xâm chiếm Ukraina ,Hoa kỳ và Âu Châu phong toả chế tài Nga ra sao

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxYD9FRGuQI

No comments: