Tuesday, August 10, 2021

GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ TUẦN LỄ AUGUST 4/2021 (SBTN)

 


GSTS Khương Hữu Lộc với tình hình KTTC tuần lễ

August 4 ,2021

https://www.youtube.com/watch?v=TPMYhTxSt4I


No comments: