Wednesday, August 25, 2021

LỄ VU LAN 2021 TẠI CHÙA VIÊN GIÁC (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 Kính mời xem những hình ảnh LỄ VU LAN 2021

Tại chùa VIÊN GIÁC, Oklahoma - 

do thầy Thích Nguyên Nguyện chủ trì.


No comments: