Wednesday, August 18, 2021

NGOÀI KIA VẾT LĂN TRẦM (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


NGOÀI KIA VẾT LĂN TRẦM

 

Người lạy người đêm tối

Ta lạy ta ban mai

Cạn dòng , khô cuối bãi

Bầy đá con, run dài

Ngày trong ngày tận kẻ

Mong manh tóc trăm năm

Vẽ người trên con sóng

Ngoài kia vết lăn trầm

Người lạy người đâu đó

Ta lạy ta quanh đây

Kiếp đời cằn khô quá

Trên mặt người ta hay

Người lạy người đêm tối

Ta lạy ta ban mai

Lạy trầm luân hoá cuội

Tim người hằn dấu phai

Đêm vô thường thảng thốt

Hồn cuốn mấy trăm năm

Ngày qua ngày lẫn quẫn

Ngoài kia vết lăn trầm

Người lạy người trăm năm

Ta lạy ta ngàn năm

Người lạy người trăm năm

Ta lạy ta ngàn năm.....

 

Oklahoma August 13.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: