Monday, January 2, 2023

TẢN MẠN CUỐI NĂM (NHẤT HÙNG)

 

TẢN MẠN CUỐI NĂM


 

Cuối năm cứ tiệc tùng liên miên

Tất bật, tiêu pha cũng có phiền

Vợ sắm hàng sang hơi tốn bạc

Mình chơi đồ zởm ít hao tiền

Múa ca vui, dẫu mê nên bớt

Mồi rượu ngon, dù khoái phải kiêng

Đường - mỡ - máu cao chẳng chịu xuống

Cái cần lên nó lại không lên

 

Nhất Hùng

No comments: