Friday, July 10, 2020

"CÂU CHUYỆN KINH TẾ" ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (JULY 10/2020)Bài toán kinh tế nào gắn với việc du học sinh phải rời Mỹ nếu học online?

Recorded Live

VOA Tiếng Việt

Xin bấm vào web để nghe phỏng vấn đài VOA với 

GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC : 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/568278943859155/
https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/568278943859155/UzpfSTE1MzAyNjYzMDg6MTAyMTY3MTY3NzczNDE3MjA/


No comments: