Saturday, July 18, 2020

KINH TẾ TOÀN CẦU VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (SG- DALLAS TV.- SBTN)


KTTC với GSTS Khương Hữu Lộc về tình Kinh tế July 15

SÀI GÒN – DALLAS TV – SBTN

Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe cuộc phỏng vấn:

SBTN: https://www.youtube.com/watch?v=bFhtJC94d7M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bFhtJC94d7M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2TuTRgYUH5UbSiQiwdJ1rE4pU8BYK2G-VXwlR3uvlbHiQaC4U1trv98TI

 


No comments: