Sunday, July 26, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (SBTN TEXAS)
Kinh tế Tài Chánh với GSTS Khương Hữu Lộc July 22

Xin bấm vào web ở dười để nghe cuộc phỏng vấn của Hiền Nhi (SBTN Tesax) vời GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC:

https://www.youtube.com/watch?v=ibnoTCFJ-cw&feature=youtu.be


No comments: