Saturday, July 11, 2020

TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀN CẦU CỦA SBTN VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC (JULY 08/2020)

Tình hình KTTC với Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc ngày July 8/2020

Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe phỏng vấn của SBTN với GS. TS.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t2KvA0nIZnw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qrcYFaJ2z2LbN4sEK4S5FdIfU4CQXfmQtvW8xNpxS-EPrLFKCzBrP6l8


No comments: