Wednesday, April 20, 2022

THƠ DÀNH RIÊNG CHO QUÝ BÀ & QUÝ ÔNG (THẢO CHƯƠNG TRẦN QUỐC VIỆT).

 

THƠ MÙNG BỐN TẾT DÀNH RIÊNG CHO QUÝ BÀ

 

Đôi mách, ngồi lê, phục quý bà !!!

Đầu môi, chót lưỡi khiến cho là...

 Thân nhân rộn rã tung tin vịt,

Làng xóm xôn xao phóng chuyện gà;

Phải trái, đúng sai - sàng chẳng sót,

Nhỏ to, lớn bé - lọc chưa qua;

Trên trời, dưới đất, đều rành cả,

Thế giới biết luôn đến việc nhà!!!

 

THƠ MÙNG BỐN TẾT DÀNH RIÊNG CHO QUÝ ÔNG

 

Lắm ông sùng bái đạo thờ bà!!!

Thiên hạ khinh khi, mắng nhiếc là...

Khép nép - khác chi nhìn móng cọp,

Co ro - như thể hóc xương gà;

Điã cơm cũ rích, còn nhai lại,

Bát phở thơm lừng, chửa nếm qua;

An ủi rằng mình nên cố nhịn,

Giữ cho hạnh phúc được yên nhà!!!

 

Thảo Chương Trần Quốc Việt

4-02-2022


No comments: