Thursday, September 15, 2022

BÓNG THỜI GIAN (NHẤT HÙNG)

 


BÓNG THỜI GIAN

 

Có cuộc chơi nào mà chẳng tàn

Không gì tồn mãi với thời gian

Vào đời nên nhập đầy hăm hở

Rời thế cần buông thật nhẹ nhàng

Ngày hết nhanh như cơn gió thoảng

Năm qua vội tựa đám mây ngàn

Biết dừng đúng lúc là minh mẫn

Đừng hiểu ra khi quá muộn màng

 

Nhất Hùng


No comments: