Tuesday, September 27, 2022

NẾU CÓ AI HỎI (THƠ DƯ THỊ DIỄM BUỒN/ NHẠC LÊ QUANG HIỆP/ CS. THẢO QUYÊN)

 


NẾU AI CÓ HỎI | Thơ: Dư Thị Diễm Buồn |Nhạc: Lê Quang Hiệp | Beat gốc ca sĩ Thảo Quyên

 

  https://www.youtube.com/watch?v=EvH0HWOH98E


No comments: