Friday, September 9, 2022

GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ TUẦN LỄ SEP/07/2022 (SBTN TEXAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình KTTC tuần lễ sept 7,2022

GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình KTTC hiện ngay có lạm phát hay không và lạm phát bao nhiêu???

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq6DP6ejJwQ

No comments: