Friday, September 30, 2022

NẾU ÔNG TẬP CẬN BÌNH TIẾP TỤC LÀM NGUYÊN THỦ TRUNG QUỐC NHIỆM KỲ 3, KINH TẾ TRUNG QUỐC SẼ RA SAO? (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Nếu ông Tập Cận Bình tiếp tục làm nguyên thủ Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3, kinh tế TQ sẽ ra sao?” Ông Tập Cận Bình đã lãnh lạo Trung Quốc trong hai nhiệm kỳ và có phần chắc sẽ nắm tiếp nhiệm kỳ thứ ba. Nền kinh tế TQ đã hưởng lợi gì hay bị thiệt haị gì dưới sự lãnh đạo của ông Tập, và tương lai của nền kinh tế này dưới tay ông ấy sẽ như thế nào?

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCOOPxodu9A


No comments: