Friday, September 30, 2022

GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KTTC MỚI NHẤT SEPT 28/2022 (SBTN TEXAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc với tình hình KTTC mới nhất September 28,2022


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình Kinh tế Tài chánh Hoa Kỳ và Thế Giới giúp Quý Vị nhận định về nạn LẠM PHÁT đến nay ra sao ? có sáng sủa hay vẫ còn đen tối ??? 

https://www.youtube.com/watch?v=XE7oNK9XZC8

No comments: