Wednesday, January 4, 2023

TUỔI GIÀ (THANH THANH)

 

TUỔI GIÀ

 

Tôi có thấy một bà già thiểu-não;
Con rể dâu không rảnh để chăm lo.
Cùng đồng-cảnh sống trong nhà dưỡng-lão;
Héo-hắt hồn trong thể-xác còm+xo.
 
Tôi có gặp một ông già độc chiết;
Cháu+chắt xì-xồ, bồ-bịch nghênh+nghê.
Ra siêu-thị chơi cờ cùng bạn thiết,
Hơn ở nhà thừa lẻ bóng dưng quê.

Tôi vẫn sợ đến khi mình lụ-khụ,
Hoặc ốm đau, nghễnh-ngãng, cần người chăm,
Tôi cũng sẽ nối theo chân các cụ,
Vào Viện nằm chôn nỗi khổ trăm năm.

Nhưng Trời Đất đoái thương đời thiện hảo,
Cho sống lâu và sức khỏe chưa vơi;
Con+cháu+chắt quây-quần vui tuổi lão;
Chưa bằng ai nhưng đã vượt bao người.

Cảm-tạ Đời, cảm-tạ Người, Cuộc Thế;
Và các con, các cháu, rất chân-tình,
Đã săn-sóc cha, ông trong lão-tuế,
Cho lòng già trẻ khỏe như thư-sinh.

Rồi mai mốt khi giã-từ tất cả,
Sē mỉm cười thoả dạ nơi hư-không; 
Và con, cháu cũng thảnh-thơi, hể-hả
Vì đã tận-tình đối với cha, ông...

 

 

THANH-THANH

 

 

 

MY OLD AGE

 

I have seen an old woman woebegone to bare:

Her children and their beds have no time to care.                  
She lived with co-sufferers in the home for the aged;
Gaunt, for relationship pined, about condition raged.


I have met an old man alone, sometimes staggering;

His grandchildren clatter with lemans swaggering.

He got to the mart playing with pals of same range

Rather than staying home as a disregarded, strange.


I have feared that when decrepit, doting to deliver,
Or ailing, hard of hearing, needing some caregiver,
I would also have to follow certain so pitiable soul,

Entering the retreat to inurn such distress and dole.


But Nature has deigned to mercy the fair and square,

Allowing me to live long and my health not to wear;

Offspring, grand/great kindred unite, delight shows;

Not yet equal to these, but already ahead of those.

 

Thank you all, Life, Humanity, and the World dear,
And my children, their seed, for being so sincere

In loving, minding, visiting me during my old age:

I may feel younger, stronger, each day a new page.


Then, when comes the day I depart, end this journal,

I be will smiling satisfied to travel to the eternal;

My descendants will be content with their chutzpah,
Nowadays to pamper such way their Dad, Grandpa.

 


English version by THANH-THANH

No comments: