Tuesday, April 18, 2023

CÁI CHẾT OAN KHUẤT CỦA NHẠC SĨ MINH KỲ (PHẠM TÍN AN NINH/ LINDA ĐỌC)

 

Lại thêm một câu chuyện thật cảm động, thật xót xa rơi lệ, trong tháng tư đen của người dân Việt chúng ta.....

https://youtu.be/pMkba8y4kis

 


No comments: