Thursday, April 27, 2023

SUY TÔN QUỐC KỲ (TRẦN QUỐC BẢO)

 SUY TÔN QUỐC KỲ    Thơ Trần Quốc Bảo

         

     SUY TÔN QUỐC KỲ ,

 

Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam,

Cờ ba sọc đỏ, nền vàng thắm tươi!

Quốc Kỳ: Linh hồn Nước tôi,

Tung bay hầu khắp bầu trời năm Châu.

 

 

Từ Nam Quan, tới Cà Mâu,

Việt Nam trấn ngự, Á Châu một vùng.

Dân ba miền: Bắc Nam Trung,

Da vàng máu đỏ, cùng chung một dòng.      

Cùng là con cháu Lạc Long,

Đồng bào đồng tộc, trong lòng Âu Cơ.

- Trọn đời phụng sự dưới Cờ,

Gặp cơn quốc nạn, tôi giờ lưu vong!

 

     


          

Tuy nhiên, lòng vẫn một lòng,

Mến yêu Tổ Quốc, suy tôn Quốc Kỳ!

Niềm tin chẳng chút suy vi,

Việt Nam rồi sẽ tái kỳ phục sinh!

  


 

      

Giang sơn tôi sẽ thanh bình,

Cộng tàn, đêm hết, bình minh trở về.

Cờ Vàng, xóa một cơn mê,

Quê Hương rồi sẽ đề huề yên vui!

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com


No comments: