Sunday, April 23, 2023

TANG LỄ HẢI QUÂN ĐẠI TÁ BÙI CỬU VIÊN 21 & 22/04/2023

 

TANG LỄ HẢI QUÂN ĐẠI TÁ

BÙI CỬU VIÊN 21 & 22/04/2023 

 

Phần 1

  

https://photos.app.goo.gl/1KQpt6CgHdAsQWur9

*********************

Phần 2


 

https://photos.app.goo.gl/vkEox6HXLFg3Cv7d9


No comments: