Thursday, April 13, 2023

RIP: CỰU ĐẠI TÁ GIUSE BÙI CỬU VIÊN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc 

 

Được tin phu quân chị Hồng Thủy 

 

Ông Giuse Bùi CửuViên 

 

Đã mệnh chung lúc 1.20 sáng,  

Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

(Nhầm ngày 21 tháng 2 năm Quý Mão) 

Tại bịnh viện Sady Grove Maryland 

 

Hưởng Đại Thọ 

 

92 Tuổi 

 

Xin thành kính chia buồn cùng chị Hồng Thủy 

  

và tang quyến. Nguyện cầu hương linh  

 

người quá cố sớm về nước Chúa 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Trần Thanh Điền, Triệu Huỳnh Võ, Trần Công (Lão Mã Sơn)  

Bảo Trâm, Lê Như Bái, Minh Nguyệt, Ngọc Hạnh, Minh Giao,  

Robert Trịnh, Cữu Hồ, Tiểu Thu, Hoa Văn, Tô Phạm Thái, 

Lê Q Xuân, Ngọc Nhung, Thành Ngô, Đời Trần, Mộng Tuyền,  

Ý Nga, Nguyễn Hữu Tân, Đỗ Bình, Lê Tấn Dương,  

Hoàng Tư, Tùy Anh, Trần Văn Sách, Huệ Nguyễn,  

Lê Hòa, Ngọc Anh, Hàn Thiên Lương, 

Nam Giao, Thuky, Dư Thị Diễm Buồn 

 


No comments: