Saturday, April 22, 2023

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ (NHẤT HÙNG)

 

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ


 

Tháng tư năm ấy nổi cuồng phong

“Trời sập” sinh bao cảnh não lòng

Năm “Tướng” bại binh đành tuẫn tiết

Ba “Quân” thất trận phải cùm gông

Vượt biên biển hiểm, con lìa mẹ

Tù ngục rừng thiêng, vợ biệt chồng

Bức hại giam dân bằng "hộ khẩu"

  Đói nghèo còn cấm chợ ngăn sông

 

nhất hùng

No comments: