Saturday, April 15, 2023

NỖI SẦU VONG QUỐC (HÀN THIÊN LƯƠNG) Nỗi Sầu Vong Quốc

 

Ngày tháng qua mau quê hương xa mãi

Bốn tám năm nước mắt vẫn lưng tròng

Thương người xưa xông pha ngoài chiến trận

Nay phế tật rồi đang sống long đong!

 

Thương các chị thuở nào làm chinh phụ

Nay khăn trắng đầu góa phụ cô đơn

Gắng nuôi con giữa cuộc đời ác bạc

Nhìn người vui cúi mặt thật đau buồn!

 

Mồ tử sĩ tất cả đều hoang phế

Cây cỏ um tùm che kín mộ bia

Ngày thanh minh không người thăm viếng

Hồn anh linh giờ mất ngõ đi về!

 

Ôi mất nước rồi ta mất tất cả

Người ở lại luôn nhắm mắt cúi đầu

Vẫn âu lo cõi lòng luôn khắc khoải

Ngày nhọc nhằn, đêm thao thức canh thâu!

 

Kẻ ra đi ôm nỗi sâu vong quốc

Đất nước mình nay gọi là cố hương

Mãi thương nhớ con đường xưa xóm cũ

Biết bao năm mới dứt được nỗi buồn!

 

15-4-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: