Sunday, May 7, 2023

ANH ƠI! THÁNG TƯ ĐEN (LÊ CHÂN) & VẪN CHUYỆN THÁNG TƯ (VĨNH LIÊM)

 


 

-Anh ơi! Tháng Tư đen

Ngày ba mươi đoạn trường!

Anh nuốt hờn tủi nhục,

Em suối lệ trào tuôn.

Anh ơi! Tháng Tư đen

Tháng Tư cơn Quốc nạn

Trời đất cùng kinh hoàng,

Tháng tư phủ mầu tang.

“Tháng Tư đen không chỉ là buông súng,

Ngày toàn dân phải trả giá “hòa bình” .

Bằng tủi nhục bằng ngàn năm tăm tối,

Bằng đọa đày cả thế hệ tương lai .”

Tháng Tư ôi! Nhục hình

Ngập trời cảnh điêu linh.

Khóc thương bao Anh Hùng,

Vì Tổ Quốc hy sinh.

 

(Lê Chân)

 


-Vẫn là chuyện tháng Tư buồn thảm ấy,

Thế mà sao tôi vẫn nhớ thân thương!

Vì tháng Tư nên tôi phải ly hương,

Nơi đất khách ôm nỗi sầu biệt xứ.

Chuyện bi thảm của Miền Nam bức tử,

Là chuyện buồn của lịch sử sang trang.

Là niềm đau uất hận đã dâng tràn,

Là ly cách muôn đời dòng sữa Mẹ.

(Vĩnh Liêm)


No comments: