Saturday, May 6, 2023

LỖI TẠI TA 1 & 2 (NHẤT HÙNG)

 


 

LỖI TẠI TA 1

 

Thế sự nhiễu nhương buổi xế tà

Hoạt đầu chính trị giỏi ba hoa

Đám cơ hội khiến tiêu bao mạng

Lũ trở cờ sinh nát khối nhà

An chẳng tư nguy đành thất quốc

Họa không dự liệu phải vong gia

Oán chi Mỹ bỏ hay thời vận

Lỗi tại ta nên tự trách ta

 

nhất hùng

 

 

LỖI TẠI TA 2

 

Biết được lòng ai chính với tà

Thiện lương giả dối hay ba hoa

Người xây người phá đành tan cửa

Kẻ tiến kẻ lùi phải mất nhà

Không thuận ý nên đau phá quốc

Chẳng đồng tâm khiến hận tan gia

Nhủ thầm thành sự nhờ ông Tạo

Thất bại tự răn: “Lỗi Tại Ta”

 

nhất hùng

 


No comments: