Friday, May 19, 2023

CUỘC ĐẠI CHẾT ĐÓI CỦA NGƯỜI DÂN UKRAINE DƯỚI BÀN TAY KHÁT MÁU STALIN (THU HÀ CHUYỂN TIẾP)

 HOLODOMOR: CUỘC ĐẠI CHẾT ĐÓI CỦA NGƯỜI DÂN UKRAINE

DƯỚI BÀN TAY KHÁT MÁU STALIN


Posted by GLN  Thu Hà chuyển tiếp .

JOSEPH STALIN VÀ CUỘC DIỆT CHỦNG NGƯỜI DÂN UKRAINEXác người dân Ukraine chết đói được mang đi thiêu 1932-33 dưới chế độ Stalin


Holodomor có nghĩa là NẠN ĐÓI VĨ ĐẠI (ĐẠI CHẾT ĐÓI) để chỉ một cuộc diệt chủng do Stalin hay đảng CS Sô Viết lên kế hoạch một cách cố ý (manmade famine) và thâm hiểm bằng cách giữ lại thực phẩm để hàng triệu người dân Ukraine phải chết đói oan khiên khi quốc gia họ bị đảng CS Liên Xô thống trị. Giáo sư Andrea Graziosi thuộc đại học Naples nước Ý Đại Lợi đã minh định như thế trong bài giảng về lịch sử.


UKRAINE TRƯỚC KHI BỊ LIÊN  XÔ SÁT NHẬP LÀ AI?