Tuesday, May 16, 2023

SINH LÃO BỆNH TỬ (NHẤT HÙNG)

 


SINH LÃO BỆNH TỬ

 

Đến "nursing home" thăm người thân

Chợt ngẫm mông lung chuyện số phần

Sinh đến Lão, xong đời ái ố

Bệnh rồi Tử, dứt kiếp phong trần

Hết ray rứt, chuốt thù cưu oán

Thôi vấn vương, đền nghĩa đáp ân

Nhắm mắt xuôi tay rời cõi thế

Về nơi cảnh giới thoát trầm luân

 

nhất hùng


No comments: