Wednesday, May 24, 2023

PHỐ CỔ, HOA VÀ NẮNG TRONG TRANH PHẠM ÁNH.

 

Phố cổ, Hoa và Nắng trong tranh Phạm ÁnhHọa sĩ Phạm Ánh