Wednesday, October 28, 2020

NỖI ĐAU MIỀN TRUNG (PHÚC LƯU)

 


NỖI ĐAU MIỀN TRUNG

 

Ai lấy rừng chia nhau

Ai trải lòng nỗi đau

Bầu ơi thương lấy bí

Cho vơi khúc ruột nhầu

 

Người Phú Yên đa cảm

Dẫu Phú Yên chưa giàu

Sớt chia miếng khi đói

Ai biết mình ngày sau

 

PHÚC LƯU.


No comments: