Friday, October 9, 2020

TT. TRUMP NHIỄM COVID-19: TÁC ĐỘNG VỚI KINH TẾ MỸ (VOA - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)Trump nhiễm Covid-19: tác động với kinh tế Mỹ khi sắp đến bầu cử

Trực tiếp: Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/1628854113951046


No comments: