Thursday, October 8, 2020

TA NGỒI, TA TÍNH (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

TA NGỒI ,TA TÍNH

 

Ta ngồi tính chuyện có không

Tính được , tính mất , một vòng trần gian

Tính trắng rồi lại tính đen

Tính hơn thua , tính bại thành ngàn năm

Tính đêm tối , tính trăng rằm

Tính vui , tính khổ , thâm trầm thế nhân

Tính sung sướng , tính trần thân

Tính giàu có , tính cơ bần trước sau

Tính xanh , tính đỏ khác màu

Tính bồi , tính lỡ , trắng phau cuộc tình

Tính lanh lợi , tính lù đù

Tính nhanh , tính chậm , tính ngu tính lừa

Tính nhặt rồi lại tính thưa

Tính non không mảy cho vừa già thôi

Tính lợi dưỡng , tính suy hao

Tính còn , tính mất lao đao phận người

Tính khen chê , tính héo tươi

Tính nhăn nhó , tính nụ cười , thế thôi

Mấy ai tính được cho đời

Rằng mình còn được lỗ lời bao lăm

Mấy ai tính được thăng trầm

Đoạn căn , đoạn mạng biết trầm luân hay ?

Mấy ai tính được buông tay

Đễ mình rảnh rỗi , hàng ngày quán tâm

Mấy ai tính được hành thâm

Ma ha bát nhã , chiếu tâm sáng ngời

 

Oklahoma August 17, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: