Saturday, April 1, 2023

4 NGÔI MỘ CỦA SQ/QLVNCH CHẾT TRUNG TÙ "CẢI TẠO/ TÌM THÂN NHÂN (LHCT)

 

PHỔ BIẾN LẦN THỨ BA

 

By LHCT

 

 

Xin vui lòng làm phước phổ biến rộng rãi - Tìm Thân Nhân. - PTAN


 

Bốn ngôi mộ của SQ/QLVNCH bị chết trong trại tù "cải tạo" vừa được phát hiện trong núi rừng Yên Bái, Bắc Việt.
Các chi tiết được ghi trên mộ bia:ơi
1/- Trần Đại Vĩnh
sinh năm 1941 - chết năm 1977
địa chỉ: Thành Nội Huế
2/-Nguyễn Ngô Thanh
sinh năm 1933 - chết 1977
địa chỉ: Cư Xá Bắc Hải - Quận 1 Sài gòn.

<!>
3/- Trần Liễu (Đại úy)
sinh năm 1943 - chết năm 1976

4/- Lê Kỳ Sơn
sinh năm 1932 - chết năm 1977
địa chỉ: Đường Phan Kế Bính - Quận 1-

Sài gòn.

Xin theo dõi youtube phía dưới để thấy vị trí và tình trạng các ngôi mộ:

 

Tìm thân nhân của 4 ngôi mộ của các Sỹ quan VNCH ở TP YÊN Bái - 1418

 

Tìm thân nhân của 4 ngôi mộ của các Sỹ quan VNCH ở TP YÊN Bái - 1418

No comments: