Wednesday, April 5, 2023

MỚI HÔM QUA THÔI (BS. ĐỖ HỒNG NGỌC)

 


MỚI HÔM QUA THÔI


Cái ông BS kiêm thi-sĩ v
i mt bài thơ ngn ít ch , đã v lên được ni thê-lương ca đon cui cuc đi ca nhng người mà mi hôm qua thôi :
 
Nào v
ương ,  
Nào t
ướng ,
Nào tài-t
 ,
Nào giai-nhân .
 
M
i đc và suy-ngm .
Trong m
t nhà gi lão  Montreal
 
H ngi đó
Bên nhau
Đàn ông
Đàn bà
Không nhìn
Không nói
 
H
 ngi đó
G
c đu
Nín l
ng
Ng
a c
Gi
t nh tay chân
 
Có ng
ười
Trên chi
ếc xe lăn
Ch
y vòng vòng
Có ng
ười
Trên chi
ếc xe lăn
B
t đng
 
H
 ngi đó
Hói đ
u
B
c trng
Móm s
m
Nhăn nheo
 
M
i hôm qua thôi
Nào v
ương
Nào t
ướng
Nào tài t

Nào giai nhân
Ng
a xe
Võng l
ng
 
M
i hôm qua thôi
Nào l
c la
Nào th
 đon
Khoác lác
Huênh hoang
 
M
i hôm qua thôi
Nào galant
Nào qúy phái
Nói nói
C
ười cười
Ghen tuông
H
n gin
 
H
 ngi đó
Không nói năng
Không nghe ngóng
G
c đu
Ng
a c
Móm s
m
Nhăn nheo
 
Ngoài kia
Tuy
ết bay
Tr
ng xóa
Ngoài kia
Dòng sông
Mênh mông
Mênh mông…

 
Đỗ Hồng Ngọc


No comments: